สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย

Nikhomkhamsoi police station