• กลับหน้าแรก
 • ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
 • ผู้กำกับการ
 • นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร
 • กต.ตร.สภ.นิคมฯ
 • ความเป็นมาของสภ.นิคมฯ
 • ภาพถ่ายทางอากาศ
 • วิสัยทัศน์
 • ภาพกิจกรรม
 • สถานที่น่าสนใจ
 
 
 
     
    ประวัติความเป็นมาของ สภ.นิคมคำสร้อย      
     
  ที่ตั้ง   เลขที่  ๒๔๒  หมู่  ๕  ถนนชยางกูร ตำบลนิคมคำสร้อย   อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร  ๔๙๑๓๐  โทรศัพท์ ๐-๔๒๖๘-๑๑๓๑  
     
 
 
ความเป็นมา  
 
 • ปี ๒๕๐๙      จัดตั้งเป็น    สถานีตำรวจภูธรตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม
 • ปี ๒๕๑๘     ยกฐานะเป็น สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดนครพนม
 • ปี ๒๕๒๒     ยกฐานะเป็น สถานีตำรวจภูธรอำเภอนิคมคำสร้อย   จังหวัดนครพนม
 • ปี ๒๕๒๕     อำเภอมุกดาหาร  ยกฐานะเป็น  จังหวัดมุกดาหาร  ขึ้นการปกครองกับ ภ.จว.มุกดาหาร 
 • ปี ๒๕๓๔     เลื่อนฐานะหัวหน้าหน่วยเป็น  สารวัตรใหญ่
 • ปี ๒๕๓๗    เลื่อนฐานะหัวหน้าหน่วยเป็น  รอง ผู้กำกับการ
 • ปี ๒๕๔๑     เลื่อนฐานะหัวหน้าหน่วยเป็น   ผู้กำกับการ   
 • ปี ๒๕๕๐    ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจรับผิดชอบ
                     หรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล
                     และตำรวจภูธรภาค ๑ ถึง ๙  กำหนดให้เปลี่ยนชื่อสถานีภูธรอำเภอ เป็นสถานีตำรวจภูธร
                     แล้วตามด้วยชื่อของอำเภอ  จึงเป็นสถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย 
 
  ความเป็นมาในอดีต    เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๒๕  เวลาประมาณ๐๒.๐๐ น. ได้มี ผกค.ประมาณ ๒๐๐ คน บุกเข้าโจมตีและเผาทำลาย  
  สถานีตำรวจภูธรอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดนครพนม (ในขณะนั้น) และสถานที่ราชการอื่น ๆ เป็นเหตุให้ทรัพย์สินและเอกสารของราชการ  
  ถูกเผาทำลาย  มีข้าราชการตำรวจเสียชีวิต ๑ นาย  คือ จ.ส.ต.ศักดา   วาระสิทธิ์  
     อัตรากำลัง  
 
 • ชั้นสัญญาบัตร  อัตราอนุญาต         ๒๒   นาย       ตัวคนจริง  ๒๘  นาย   ว่าง  ๑ นาย
 • ชั้นประทวน     อัตราอนุญาต       ๙๗  นาย       ตัวคนจริง  ๖๗   นาย  ว่าง  ๓๐  นาย
 
     
 
 
     
     
  สภาพภูมิประเทศ  
 
 • ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ๖๕๘  กิโลเมตร
 • ห่างจากจังหวัดมุกดาหาร    ๒๗   กิโลเมตร
 • มีพื้นที่  ๓๗๖  ตารางกิโลเมตร
 
     
    อาณาเขตติดต่อ  
 
 • ทิศเหนือ        จด บ้านโค้งสำราญ ตำบลคำอาฮวน  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • ทิศตะวันตก   จด ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
 • ทิศตะวันออก  จด บ้านคำไหล ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
 • ทิศใต้             จด บ้านนาโพธิ์  ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 
     
  พื้นที่รับผิดชอบ    ๖ ตำ บ ล  ๖๗  หมู่บ้าน  
 
 • ตำบลนิคมคำสร้อย       จำนวน  ๑๔  หมู่บ้าน
 • ตำบลนากอก                จำนวน  ๑๓  หมู่บ้าน
 • ตำบลกกแดง                จำนวน  ๑๓  หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองแวง           จำนวน  ๑๑  หมู่บ้าน
 • ตำบลโชคชัย               จำนวน     ๙  หมู่บ้าน
 • ตำบลร่มเกล้า               จำนวน     ๗ หมู่บ้
 
     
  ประชากร    มีประชากรทั้งสิ้น ๒๘,๗๔๙ คน      แยกเป็น  ชาย  ๑๔,๔๓๙ คน   หญิง  ๑๔,๓๑๐ คน (สำรวจเมื่อ มิถุนายน ๒๕๕๖ )  
     
  การเมืองการปกครอง  
  มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓ คน   
  ๑. นายห่วงชัย พลเมือง         ๒. นายประหยัด อรบุตร           ๓. นายรัสเซีย รูปเหลี่ยม  
. มีเทศบาล  ๒  แห่ง  
 

๑. เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย    นายเจษฎา  ธนแพทย์  เป็นนายกเทศมนตรี

 
 

๒. เทศบาลตำบลร่มเกล้า            นายสำราญ  จันปุ่ม      เป็นนายกเทศมนตรี

 
     
  เส้นทางคมนาคม   มีทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัดและทางสายอื่น ๆ สามารถติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างสะดวก   
 
 • ทางหลวงแผ่นดิน    หมายเลข     ๒๑๒  หรือถนนชยางกูร
 • ทางหลวงแผ่นดิน    หมายเลข  ๒๓๗๐  สายอำเภอนิคมคำสร้อย - อำเภอหนองสูง
 
     
 
 
     
     
     
     
     
 
 
  สภ.เมืองมุกดาหาร สภ.คำชะอ สภ.ดอนตาล สภ.ดงหลวง สภ.หว้านใหญ่ สภ.หนองสูง
หน่วยงานในสังกัดภ.จว.มุกดาหาร สภ.ผึ่งแดด สภ.หนองสูงใต สภ.กกตูม สภ.ป่าไร่ สภ.นาอุดม สภ.ดงเย็น
  สภ.คำป่าหลาย สภ.บ้านค้อ        
ท่านเข้าชมเป็นคนที่ Web Hit Counter
Nursery Bedding 
Bes viewed wit 1024x768 screen resolution
แจ้งเบาะแสร้องทุกข กับสภ.นิคมคำสร้อย Email : Witchapong_da@police.go.thTel : 0-4268-1131
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.นิคมคำสร้อย พ.ต.ต.หญิง สุธิดา  แก้วเพชร รอง ผอ.ศูนย์ฯ :: ด.ต.วิชพงษ์  ดำเนิน  เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ทีวีไทย สถานีกรมประชาสัมพันธ์